THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 5
Số lượt truy cập: 43518
QUANG CÁO
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG 04/02/2021 10:23:51 SA
Ngày 26/01/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, ghi thêm một dấu mốc mới trên hành trình đi lên của dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Về dự Đại hội có 1.587 đại biểu, tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí, tinh thần và sức mạnh đoàn kết thống nhất của hơn 5,1 triệu đảng viên trong toàn Đảng. Đại hội XIII của Đảng được tiến hành theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, với chủ đề "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Các Văn kiện trình Đại hội XIII được chuẩn bị một cách công phu, bài bản, chu đáo; thể hiện tầm cao trí tuệ của Đảng, kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030; và tầm nhìn phát triển đến năm 2045; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đánh giá công tác xây dựng Đảng và việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Phát huy truyền thống vẻ vang trong 91 qua của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta tin tưởng rằng, Đảng luôn vững tay chèo lái, lãnh đạo toàn dân tộc ta lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

BẢN TIN LỆ THỦY


LETHUYNEWS.VN - TIN TỨC LỆ THỦY
HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Email: xxx35.lethuy@gmail.com